വെളിച്ചം എട്ടാം സംസഥാന സംഗമം

വെളിച്ചം എട്ടാം സംസഥാന സംഗമം, ആലപ്പുഴ ഇ.എം .എസ് , സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് വിപുലമായ പരിപാടികൾ കോർത്തിണക്കികൊണ്ടു നടക്കുന്നു.